Tecken
BeskrivningTeckenKod siffrorKod bokstäver
“quotation mark”""
“stege” ###
dollartecken$$
procenttecken%%
ochtecken&&&
parantes, vänster((
parantes, höger))
plus-tecken++
“slash”//
mindre än<
‹
<
mer än>
›
>
“snabela”@@
parantes, vänster, vinklat[[
“slash”, omvänt\\
parantes, höger, vinklat]]
parantes, vänster, snirklat{{
vertikal linje||
parantes, höger, snirklat}}
mellanrum  
omvänt utropstecken¡¡¡
centtecken¢¢¢
pundtecken£££
yentecken¥¥¥
paragraftecken§§§
“umlaut” (dieresis)¨¨¨
¨
copyright©©©
feminin ordningªªª
vänster citat (dubbel vinklad)«««
“not sign”¬¬¬
understreck­­
Registrerat varumärke®®®
“macron accent”¯¯¯
grad°°°
pluss och minus±±±
“acute accent”´´´
“microsign”µµµ
paragraf¶·
mittpunkt··"
“cedilla”¸¸¸
manlig ordningººº
höger citat (dubbel vinklad)»»»
omvänt frågetecken¿¿¿
stort A, “grave accent”ÀÀÀ
stort A, “acute accent”ÁÁÁ
stort A, “circumflex accent”ÂÂÂ
stort A, “tilde”ÃÃÃ
stort ÄÄÄÄ
stort ÅÅÅÅ
stort A och E, “sammanförda”ÆÆÆ
stort C, “cedilla”ÇÇÇ
stort E, “grave accent”ÈÈÈ
stort E, “acute accent”ÉÉÉ
stort E, “circumflex accent”ÊÊÊ
stort E, “umlaut” (dieresis)ËËË
stort I, “grave accent”ÌÌÌ
stort I, “acute accent”ÍÍÍ
stort I, “circumflex accent”ÎÎÎ
stort I, “umlaut” (dieresis)ÏÏÏ
stort N, “tilde”ÑÑÑ
stort O, “grave accent”ÒÒÒ
stort O, “acute accent”ÓÓÓ
stort O, “circumflex accent”ÔÔÔ
stort O, “tilde”ÕÕÕ
stort ÖÖÖÖ
stort O med “slash”ØØØ
stort U, “grave accent”ÙÙÙ
stort U, “acute accent”ÚÚÚ
stort U, “circumflex accent”ÛÛÛ
stort U, “umlaut” (dieresis)ÜÜÜ
dubbelt s i tyska språketßßß
litet, “grave accent”ààà
litet a, “acute accent”ááá
litet a, “circumflex accent”âââ
litet a, “tilde”ããã
litet ääää
litet åååå
litet a och e, “sammanförda”æææ
litet c, “cedilla”ççç
litet e, “grave accent”èèè
litet e, “acute accent”ééé
litet e, “circumflex accent”êêê
litet e, “umlaut” (dieresis)ëëë
litet i, “grave accent”ììì
litet i, “acute accent”ííí
litet i, “circumflex accent”îîî
litet i, “umlaut” (dieresis)ïïï
litet n, “tilde”ñññ
litet o, “grave accent”òòò
litet o, “acute accent”óóó
litet o, “circumflex accent”ôôô
litet o, “tilde”õõõ
litet öööö
litet o med “slash”øøø
litet u, “grave accent”ùùù
litet u, “acute accent”úúú
litet u, “circumflex accent”ûûû
litet u, “umlaut” (dieresis)üüü
litet y, “umlaut” (dieresis)ÿÿÿ